مرگ بر آمریکا | کانون هنر شیعی

مرگ بر آمریکا

موضوع: 
پایداریاستکبار ستیزی


مرگ بر آمریکا ـ Down with USA
مرگ بر آمریکا ـ Down with USA