من کنت مولاه فهذا علی مولاه | کانون هنر شیعی
من کنت مولاه فهذا علی مولاه

من کنت مولاه فهذا علی مولاهمن کنت مولاه فهذا علی مولاه
من کنت مولاه فهذا علی مولاه