بسم الله الرحمن الرحیم | کانون هنر شیعی


بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر hadi

hadi 1395/11/26 - 13:59

از کارهای خوب تایپوگرافی ایران که در زمان خودش موفق شده بود کارگشای راه برای دیگران باشه و در حال حاضر هم عیار خودش رو حفظ کرده

تصویر mhmoayyedi

mhmoayyedi 1395/11/26 - 14:00

بسیار کار دلنشینی شده...