با دوست در بهشت | کانون هنر شیعی
با دوست در بهشت_ گرمیداشت نادر طالب زاده، یار دیرین شهید آوینی

با دوست در بهشت

موضوع: 
پایداریشهید و شهادت


با دوست در بهشت_ گرمیداشت نادر طالب زاده، یار دیرین شهید آوینی
با دوست در بهشت_ گرمیداشت نادر طالب زاده، یار دیرین شهید آوینی