بسمله

از کتاب تهذیب شیخ طوسی (رحمه الله)

موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

 79
ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

بخشی از قرآنی مربوط به قرن پنجم

در گنجینه کتابخانه آستان قدس رضوی
 

 71
ادامه مطلب