تصویر hossein
حسین براتی
  آقا   کرج   5 سال 7 ماه   گرافیک

* از حضیض این اوج تا بلندای سقوط هوس رخت کشیدن دارم...