من کنت مولاه فهذا علی مولاه | کانون هنر شیعی

من کنت مولاه فهذا علی مولاه


من کنت مولاه فهذا علی مولاه
 
41