فسیکفیهم الله و هو سمیع العلیم | کانون هنر شیعی

فسیکفیهم الله و هو سمیع العلیم