به خدای کعبه رستگار شدم | کانون هنر شیعی

به خدای کعبه رستگار شدم