بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین | کانون هنر شیعی
بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین
بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین
بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین

بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین