باز این چه شورش است که در خلق عالم است | کانون هنر شیعی
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

موضوع: