باز این چه شورش است که در خلق عالم است | کانون هنر شیعی
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

موضوع: 


باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است