0

که در این دست بلا ام وهب بسیار است

موضوع: 
پایداریشهید و شهادت