من کنت مولاه فهذا علی مولاه | کانون هنر شیعی


من کنت مولاه فهذا علی مولاه