عرش بر زمین افتاد | کانون هنر شیعی
حضرت امام حسین (علیه السلام)

عرش بر زمین افتاد

موضوع: 


حضرت امام حسین (علیه السلام)
حضرت امام حسین (علیه السلام)