بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین | کانون هنر شیعی
بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین

بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنینبقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین
بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین