بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین | کانون هنر شیعی

بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین