بسم الله الرحمن الرحیم | کانون هنر شیعی

بسم الله الرحمن الرحیم


 


تصویر ناشناس

ناشناس (تایید نشده) 1395/12/21 - 18:33

این اثر، چه خطی هست؟

تصویر خطاط

خطاط (تایید نشده) 1396/01/15 - 17:06

اثر مذکور از خط ثلث وام گرفته ولی از عیار بالایی برخوردار نیست. امتیاز این کار بیشتر مرهون ترکیب بدیع آن است تا خوشنویسی