0

بسم الله الرحمن الرحیم
ناشناس (تایید نشده) جمعه: 1396/06/31

این اثر، چه خطی هست؟

خطاط (تایید نشده) جمعه: 1396/06/31

اثر مذکور از خط ثلث وام گرفته ولی از عیار بالایی برخوردار نیست. امتیاز این کار بیشتر مرهون ترکیب بدیع آن است تا خوشنویسی

پیام بگذارید