با جهان سر جنگ دارد | کانون هنر شیعی
با جهان سر جنگ دارد

با جهان سر جنگ دارد

موضوع: 
پایداریاستکبار ستیزی


Wants to fight with the world
با جهان سر جنگ دارد