خط قرمز آزادی‌ها | کانون هنر شیعی
خط قرمز آزادی‌ها

در جهان بينى اسلام، انسانْ شدنى است مستمر و پويشى است خودآگاه،  انتخابگر و  خودساز. ما بر اين چهار عنوان تأكيد داريم.

در جهان بينى اسلام، انسانْ  شدن است؛ شدنى است مستمر. همواره يك شدن است؛ و  پويش است؛ تلاش است. پويشى است خودآگاه و انتخابگر. انتخاب كننده، و خودساز. در نهاد و نهانش، كششها، خواستها و انگيزه هايى آفريده شده كه او را به اين حركت و پويش خودساز وامى دارد. و او بر اساس آگاهي هايى كه در فطرتش زمينه دارد، و در پرتو تجربه و عمل، بارور مى شود، و با قدرت گزينشى آزاد كه به او داده شده، جهت اين پويش سازنده را  آگاهانه و  آزادانه برمى گزيند و در جهتى كه خود انتخاب و اختيار كرده است، رشد مى كند ، جلو مى رود و ساخته مى شود.
ويژگى اساسى انسان همين خودسازى و  محيط سازى آگاهانه و آزادانه اوست. ارزش او در همين است كه مى تواند آزادانه به راه خير و فضيلت درآيد، يا آزادانه به راه زشتى و شر و پستى و ناپاكى فرو غلتد. ...
بنابراين،  اصل در زندگى اين انسان اين است كه آزاد بماند ، و اين آزادى او محدود نگردد ، مگر محدوديتهايى كه اگر رعايت نشود، به  آزادى واقعى خود او، يا به  آزادى ديگران لطمه زند.

منبع: آزادی هرج و مرج زورمداری(1390) صص20-21

رده های وابسته: 
نمونه تصاویر: