من کنت مولاه و هذا علی مولاه

عبارت «من کنت مولاه و هذا علی مولاه» به خط کوفی مغربی

به سفارش سازمان زیبا سازی شهر تهران در سال 1395

 25
ادامه مطلب