نقش در نقش الله

پوستر یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال 1381

 89
ادامه مطلب

الله

گواش و رنگ و روغن روی کاغذ

خلق اثر در سال 1378

 88
ادامه مطلب

یا الله

کوفی بنایی چهار بار تکرار

بازسازی در کانون هنر شیعی

 111
ادامه مطلب

نقش در نقش الله

طراحی اثر در سال 1391

 89
ادامه مطلب

الله

خط بنایی متقارن

شش مرتبه تکرار

لچکی محراب مسجد

 68
ادامه مطلب

الله

تولید اثر در سال 1382

 171
ادامه مطلب

ذکر الله

گواش و رنگ و روغن روی کاغذ
تولید اثر در سال 1386

 106
ادامه مطلب